ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություն՝ փորձագետ ներգրավելու մասին

11 փետրվար 2019
Փորձագետը ներգրավվում է ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում (այսուհետ՝ Նախարարություն) մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության ոլորտի ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման համար նախարարի և/կամ գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների կատարման նպատակով: Աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է համարվում 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ը: Աշխատանքային պարտականություններն են՝ նշված ժամկետում մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության ոլորտի ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ գնման հայտերի նախագծման, նախահաշիվների կազմման աշխատանքներին աջակցման, փաստացի վճարումների իրականացման, առհաշիվ հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման վերաբերյալ նախարարի և/կամ գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների կատարում: 

Փորձագետին ներկայացվող պահանջներն են՝ 
•ՀՀ քաղաքացիություն 
•բարձրագույն կրթություն 
•ծրագրերի իրականացման ոլորտի առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժ 

Աշխատավայրը` ք.Երևան, Աբովյան 9, հեռ.՝ 011528595, msy@msy.am 

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 09:30-ից մինչև 12:30-ը: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2019թ. փետրվարի 19-ը ներառյալ: 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը` 
1)անձնագիր (և անձնագրի պատճեն) 
2)դիմում (լրացվում է տեղում. 
3)տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին.
Ետ գնալ